Vilkår og betingelser

Det vensentlige

Velkommen. Vi setter stor pris på at du har valgt vår plattform til administrasjon av din klinikk eller terapipraksis. Mens de fulle vilkårene og betingelsene inneholder alle de juridiske detaljene, har vi laget denne oppsummeringen for å fremheve nøkkelpunktene på en enklere måte.

Hva vi tilbyr
Vi tilbyr en omfattende plattform designet for å hjelpe klinikker og selvstendige terapeuter med effektiv administrasjon av bestillinger, fakturaer og medisinske journaler.

Dine ansvarsområder
Ved å bruke plattformen vår, samtykker du i å overholde våre vilkår, respektere personvernpolicyene og følge gjeldende lover. Kort sagt ber vi om at du bruker tjenestene våre ansvarlig.

Databeskyttelse
Sikkerheten til dine data er vår prioritet. Vi følger strenge standarder for databeskyttelse for å sikre at informasjonen din forblir konfidensiell.

Betalinger
Vår prisstruktur er gjennomsiktig, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for. Hvis du ønsker å avslutte tjenesten hos oss, er prosessen enkel.

Oppdateringer
Vi streber kontinuerlig etter å forbedre funksjonene og ytelsen i plattformen vår. Som bruker vil du dra nytte av jevnlige oppdateringer som har som mål å forbedre opplevelsen din.

Brukerstøtte
Hvis du støter på problemer eller har spørsmål, er vårt brukerstøtte team tilgjengelig for å hjelpe deg.

Detaljerte vilkår
De fulle vilkårene og betingelsene som følger denne siden, tilbyr en detaljert juridisk ramme for bruk av plattformen vår. Selv om de kan virke komplekse, er de essensielle for å beskytte begge parter involvert.

Takk for at du tar deg tid til å forstå de sentrale elementene i avtalen vår. Hvis du har noen spørsmål eller trenger ytterligere avklaring, er vi her for å hjelpe.

 1. Oversikt

  1. Leverandøren (“Leverandøren”) er et selskap som tilbyr en nettbasert plattform som gjør det mulig for helseklinikker og selvstendig næringsdrivende terapeuter å administrere bestillinger, fakturaer og medisinske journaler (“Plattformen”). Funksjonene og egenskapene til Leverandørens plattform er beskrevet mer detaljert på Leverandørens nettside.
  2. Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Vilkår og Betingelser”) fastsetter omfanget og gjeldende vilkår for Kundens Abonnement, inkludert Leverandørens tilveiebringelse av tilgang til, og Kundens bruk av, plattformen.
  3. Ved å sende inn en bestilling på vår nettside, aksepterer Kunden, og godtar å være bundet av, disse Vilkårene og Betingelsene. Disse Vilkårene og Betingelsene sammen med de andre betingelsene som Kunden aksepterer ved å sende inn en bestilling, utgjør en bindende avtale for Abonnementet (“Avtalen”).
  4. Disse Vilkårene og Betingelsene inkluderer følgende vedlegg og anses innlemmet heri ved denne henvisningen: Vedlegg 1 (Databehandleravtale).
 2. Rangordning

  1. I forbindelse med konflikt eller uoverensstemmelser mellom Vilkårene og Betingelsene og dets vedlegg, skal de førstnevnte ha forrang. Til tross for den foregående setningen skal Vedlegg 1 (Databehandleravtale) ha forrang over Vilkårene og Betingelsene for saker som angår Leverandørens behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
 3. Tjenestene

  1. Kunden innvilges, for varigheten av Avtaleperioden, en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens for å få tilgang til og bruke Plattformen til sine egne interne forretningsformål, inkludert for formålet med å håndtere bestillinger, fakturering og registrering (“Lisensen”).
  2. Leverandøren kan foreta ytterligere utviklinger, endringer eller endringer av Plattformen eller andre deler av Tjenestene, som anses nødvendig eller passende av Leverandøren etter eget skjønn, forutsatt at slike endringer ikke skal føre til fjerning av kjernefunksjonalitet i Tjenestene for Kunden.
 4. Feil i programvare og tjenester fra tredjeparter

  1. Dersom avvik i Tjenestene skyldes feil i programvare og/eller tjenester fra tredjeparter utenfor det Leverandøren kan kontrollere, er Leverandørens forpliktelse til å rette avviket begrenset til å rapportere feilen til den aktuelle tredjeparten og holde Kunden informert om status for rettingsarbeidet. Kunden kan ikke påberope seg manglende oppfyllelse eller andre krav i Avtalen i forhold til slike feil i programvare eller tjenester fra tredjeparter.
 5. Ansvarsfraskrivelse for garantier

  1. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, tilbyr Leverandøren Tjenestene på en «som den er» og «som tilgjengelig»-basis kun, uten noen form for garantier. Leverandøren fraskriver seg uttrykkelig alle garantier om at Tjenestene vil være uavbrutte, feilfrie eller helt sikre.
 6. Underleverandører

  1. Leverandøren kan benytte seg av underleverandører eller andre tredjepartsleverandører til bruk i oppfyllelsen av Leverandørens forpliktelser i henhold til Avtalen.
  2. Leverandørens bruk av underleverandører for formålet med behandling av personopplysninger, skal reguleres som angitt i Vedlegg 1 (Databehandleravtale).
 7. Kundens forpliktelser

  1. Kunden skal akseptere og motta Tjenestene som tilbys av Leverandøren, og lojalt og i god tro samarbeide på enhver måte som rimeligvis blir forespurt av Leverandøren i forbindelse med mottak av Tjenestene.
  2. Kunden skal gi nøyaktig og fullstendig informasjon om seg selv og sin virksomhet. Leverandøren kan dele informasjon om Kunden og Kundens virksomhet med tredjeparter når det er nødvendig for å tilby Tjenestene til Kunden.
  3. Kunden er ansvarlig for å sikre at dets påloggingsdetaljer holdes sikre og konfidensielle, og for å forhindre uautorisert bruk av Kundens konto. Kunden skal varsle Leverandøren uten ugrunnet forsinkelse om enhver uautorisert bruk av Kundens konto og eventuelle sikkerhetsbrudd Kunden blir kjent med.
 8. Kommersielle Vilkår

  1. Priser og fakturering

   1. Kunden skal betale Leverandøren et abonnementsgebyr som vises for Kunden ved kjøp. Videre, når antallet kundemøter i Kundens kalender(e) overstiger 500 kundemøter, skal Kunden betale et tilleggsgebyr som beskrevet i Leverandørens prisliste.
   2. I tillegg kan det påløpe ekstra kostnader hvis Kunden kjøper Add-ons og/eller Tjenester.
   3. En komplett prisliste for Leverandørens Tjenester er tilgjengelig på deres nettside. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (MVA).
   4. Kundens betaling skal skje med kredittkort gjennom Leverandørens betalingsportal. Hvis Kunden har valgt et månedlig abonnement, vil Kunden automatisk bli belastet på forhånd på månedlig basis. Hvis Kunden har valgt et årlig abonnement, vil Kunden automatisk bli belastet på forhånd på årlig basis.
  2. Prisjusteringer

   1. Leverandøren kan justere sine priser årlig for å gjenspeile eventuell økning i den aktuelle prisindeksen, med den opprinnelige referanseverdien som indeksverdien for måneden da Avtalen trådte i kraft. Den aktuelle prisindeksen under Avtalen er detaljhandelsprisindeksen (hovedindeksen) fra Statistisk sentralbyrå i Norge.
   2. Prisene kan også justeres i den grad at regler eller administrative beslutninger knyttet til offentlige avgifter endres på en måte som påvirker vederlaget for eller kostnadene ved å tilby Tjenestene. Slike prisendringer må dokumenteres, og vil gjelde fra det tidspunkt Kunden mottar varsel om prisendringene.
   3. Leverandøren kan ellers justere sine priser etter eget skjønn. Kunden skal gis to (2) måneders skriftlig varsel før slike prisendringer blir gjeldende for Kunden.
  3. Preferansepriser og rabatt

   1. Leverandøren kan gjennomføre midlertidige kampanjer og tilby rabatter på levering av våre Tjenester. Slike kampanjer og rabatter vil være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som spesifisert i tilbudet.
 9. Opphavsrettigheter og eierskap til data

  1. Opphavsrettigheter

   1. Alle opphavsrettigheter som tilhører en part før denne avtalen, skal forbli ivaretatt og forbli eiendommen til den parten.
   2. Alle rettigheter, tittel og interesser, inkludert alle opphavsrettigheter, i og til Plattformen, inkludert eventuelle modifikasjoner eller videreutviklinger av Plattformen og enhver annen del av Tjenestene, og alle aggregerte data om bruken av Tjenestene, er utelukkende Leverandørens eiendom.
   3. Kunden overfører herved til Leverandøren eierskapet til eventuelle opphavsrettigheter knyttet til Plattformen og Tjenestene som angitt i Klausul 9.1.2 rett ovenfor, i sin helhet og uten noen form for kompensasjon til Kunden.
   4. I den grad Kunden gir noen forslag eller kommentarer relatert til Plattformen eller andre deler av Tjenestene, skal Leverandøren ha retten til å beholde og bruke slike forslag eller kommentarer i nåværende eller fremtidig Leverandør-programvare eller -tjenester, fri for eventuelle hindringer og uten noen spesifikk godkjenning eller ekstra kompensasjon.
  2. Eierskap til data

   1. Kunden beholder alle rettigheter til eierskap av alle Kundens data som lagres eller behandles av Leverandøren i forbindelse med levering av Tjenestene under Avtalen.
   2. Leverandøren har tilgang til Kundens data kun i den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre Leverandørens oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, og kan kun behandle slike data til andre formål med forutgående skriftlig samtykke fra Kunden. Leverandøren skal under ingen omstendigheter ha rett til å tilbakeholde Kundens data.
   3. Til tross for det ovennevnte, skal Leverandøren ha fullt eierskap til alle aggregerte eller statistiske utdata som oppstår gjennom Kundens bruk av Tjenestene.
 10. Tredjeparters vilkår og betingelser

  1. Betalingstjenesten på Plattformen leveres av vår underleverandør Stripe, Inc. Kundens bruk av denne tjenesten er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripes Vilkår for Tjenesten. Ved å kjøpe vår betalingstjeneste, godtar Kunden å være bundet av Stripe Connected Account Agreement, inkludert Stripes Vilkår for Tjenesten. Stripe Connected Account Agreement og Stripes Vilkår for Tjenesten vil bli opplyst til Kunden før Kundens kjøp av betalingstjenesten.
 11. Personvern

  1. Med hensyn til Leverandørens behandling av personopplysninger på vegne av Kunden, forplikter partene seg til å overholde bestemmelsene som er fastsatt i databehandleravtalen inkludert i Vedlegg 1 (Databehandleravtale).
 12. Brudd på avtalen

  1. Manglende oppfyllelse av noen av partenes forpliktelser i henhold til Avtalen på en rettidig måte skal utgjøre et brudd på denne Avtalen.
  2. I tilfelle brudd på Avtalen av en av partene, skal den ikke-forbrytende parten ha rettigheter og rettsmidler generelt tilgjengelig for den under gjeldende lov, med forbehold om begrensningene som er fastsatt heri, inkludert, men ikke begrenset til, i Klausul 5 og 15.
 13. Rekonstruksjon av data

  1. I tilfelle tap eller ødeleggelse av Kundens data, vil Leverandøren bistå Kunden ved å gjenopprette Kundens data fra den siste tilgjengelige sikkerhetskopien. Hvis tapet eller ødeleggelsen skyldes omstendigheter som Kunden er ansvarlig for, vil slik assistanse bli tilbudt på time- og materialbasis i henhold til Leverandørens standard timepriser, for Kundens regning.
 14. Varighet og oppsigelse

  1. Varighet

   1. Abonnementet skal tre i kraft fra datoen for Kundens bestilling, og forbli i kraft inntil oppsigelse av en av partene (“Avtaleperioden”).
  2. Oppsigelse av bekvemmelighetshensyn

   1. Kunden kan si opp abonnementet når som helst ved å varsle Leverandøren. Slik varsling kan gis ved å kontakte Leverandørens kundestøtte. Oppsigelsen vil tre i kraft ved slutten av gjeldende faktureringsperiode.
  3. Oppsigelse på grunn av årsak

   1. Hvis en part vesentlig misligholder Avtalen, og en slik mislighold ikke blir rettet innen rimelig tid, kan den ikke-forbrytende parten si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning på grunn av årsak ved å gi skriftlig oppsigelsesvarsel til den misligholdende parten.
   2. Kundens misbruk av betalingssystemet, brudd på sikkerhetsregler eller retningslinjer utstedt av Leverandøren eller noen av våre underleverandører anses som en vesentlig misligholdelse.
 15. Ansvarsbegrensning

  1. Ingen av partene skal ha noe ansvar (enten det er i kontrakt, erstatning, uaktsomhet, brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte) som oppstår på noen måte ut av eller i forbindelse med denne Avtalen for noe krav i den utstrekning et slikt ansvar gjelder:
   1. følgeskader, spesielle, tilfeldige, indirekte eller straffende skader;
   2. tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av inntekt, tap av data eller reduksjon av verdi eller tap av goodwill eller potensielle forretningsmuligheter; eller
   3. skader som ikke har en rimelig årsakssammenheng med bruddet som ga opphav til kravet. 
  2. Hver parts samlede samlede ansvar overfor den andre parten under denne Avtalen skal være begrenset til det samlede årlige vederlaget betalt til Leverandøren av Kunden for Tjenestene i løpet av de tolv (12) månedene før datoen for kravet.
  3. Begrensningene i Klausul 15.1 skal ikke gjelde for skader pådratt som følge av grov uaktsomhet, forsettlig feilaktig oppførsel, eller for krav som er underlagt partenes erstatningsforpliktelser i henhold til Klausul 16.
 16. Erstatningsansvar

  1. Leverandøren skal, for egen regning, betale, forsvare, erstatte og holde Kunden skadesløs, fra og mot alle kostnader, utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer), forpliktelser, krav, rettssaker, skader og tap, som pådras, på noen måte oppstått fra eller forbundet med ethvert krav fra en tredjepart som hevder at Plattformen eller andre Tjenester fra Leverandøren krenker tredjepartens opphavsrettigheter.
  2. Kunden skal, for egen regning, betale, forsvare, erstatte og holde Leverandøren skadesløs, fra og mot alle kostnader, utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer), forpliktelser, krav, rettssaker, skader og tap, som pådras, på noen måte oppstått fra eller forbundet med:
   1. tjenester som tilbys til sluttbrukere av Kunden (uavhengig av om slike tjenester leveres ved bruk av Tjenestene eller ikke) eller eventuelle avtaler eller abonnementer inngått i forbindelse dermed;
   2. enhver annen avtale eller forretningsforhold mellom Kunden og en tredjepart med formål om å motta eller benytte Tjenestene under denne Avtalen; og
   3. enhver krenkelse av opphavsrettighetene til Leverandøren, eller tredjeparts krav om at Leverandørens bruk av materialer som Kunden har levert i henhold til Avtalen, krenker deres opphavsrettigheter.
  3. Hvis et krav blir fremmet eller med rimelighet kan forventes å bli fremmet mot en part berettiget til erstatning (“Den erstatningsberettigede parten”) under Klausul 16.1 eller 16.2 ovenfor, skal parten som mottar et slikt krav eller blir kjent med det, så snart som mulig gi den andre parten (“Den erstatningsgivende parten”) skriftlig varsel om dette.
  4. Den erstatningsgivende parten skal gis tilgang til all relevant informasjon i den erstatningsberettigede partens besittelse angående det aktuelle kravet. Den erstatningsgivende parten skal tillates å gjennomføre, og den erstatningsberettigede parten skal lojalt bistå i slike rimelige undersøkelser som kreves for at den erstatningsgivende parten skal kunne vurdere kravet.
  5. Ved mottak eller varsling av et faktisk eller mulig krav, skal den erstatningsgivende parten innen rimelig tid etter å ha mottatt eller gitt varselet, skriftlig bekrefte overfor den erstatningsberettigede parten at Avtalen, inkludert bestemmelsene om erstatningsansvar, skal gjelde med hensyn til det aktuelle kravet.
  6. Når kravet er anerkjent, skal den erstatningsgivende parten umiddelbart ta kontroll over forsvaret og undersøkelsen av slikt krav, for egen regning.
  7. Etter at den skadesløsholdende part har overtatt kontrollen over forsvar og undersøkelse av kravet, skal ikke den skadesløsgjorte part være ansvarlig overfor den skadesløsholdende part for eventuelle kostnader eller utgifter pådratt av den skadesløsgjorte part i forbindelse med undersøkelsen og forsvaret av kravet. Imidlertid kan den skadesløsgjorte part når som helst på egen kostnad og utgift delta gjennom sine advokater eller på annen måte i slik forsvar og undersøkelse av kravet.
  8. De ovennevnte skadesløsholdelsene skal gjelde uansett hvordan et relevant krav måtte oppstå, og uavhengig av om det er under kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller annet, unntatt hvis og i den grad det skyldes den skadesløsgjorte parts forsettlige, grovt uaktsomme eller urettmessige handling eller unnlatelse med intensjon om å påføre skade eller skade, eller andre omstendigheter der en part ikke lovlig kan begrense sitt ansvar etter gjeldende lov.
 17. Fortrolighet

  1. Konfidensiell informasjon

   1. Hver part forplikter seg til å holde, og til å påse at dens respektive tilknyttede selskaper, ansatte og andre parter som handler på vegne av den, holder konfidensiell enhver informasjon av fortrolig art angående en annen part og dens produkter og tjenester som de får kjennskap til i forbindelse med Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om den andre partens administrative, økonomiske eller tekniske forhold, samt operasjonelle og forretningsrelaterte forhold, inkludert informasjon om partenes kunder («Konfidensiell Informasjon»).
   2. Fortrolighetsforpliktelsen gjelder ikke for:
    1. informasjon som er eller blir allment kjent av andre grunner enn på grunn av en parts brudd på sin forpliktelse til å holde slik informasjon konfidensiell i henhold til Avtalen;
    2. informasjon som allerede var i mottakerpartens besittelse; eller
    3. informasjon utviklet av en part uavhengig av Avtalen.
   3. En part kan avsløre Konfidensiell Informasjon i den grad dette er foreskrevet ved lov eller forskrifter, i henhold til en ordre utstedt av kompetent myndighet, eller i den grad det er strengt nødvendig for at en part skal kunne utøve sine rettigheter eller oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen.
   4. Dersom en part mottar en gyldig utstedt administrativ eller rettslig prosess som ber om Konfidensiell Informasjon fra den andre parten, skal den gi umiddelbar beskjed til den andre parten om mottaket. Parten som mottar prosessen skal deretter være berettiget til å etterkomme slik prosess eller enhver annen prosess i den grad det er tillatt ved lov.
   5. Den andre partens Konfidensielle Informasjon kan kun brukes til det formål den Konfidensielle Informasjonen ble mottatt for, og kun i den grad det er nødvendig for å oppnå dette formålet.
   6. Ved opphør av denne Avtalen av hvilken som helst grunn, skal hver part umiddelbart returnere alle dokumenter og andre gjenstander som inneholder den andre partens Konfidensielle Informasjon, uavhengig av mediet hvor den Konfidensielle Informasjonen er lagret. All Konfidensiell Informasjon som er lagret elektronisk, skal slettes, og en part skal på den andre partens forespørsel bekrefte skriftlig fullstendig og komplett sletting.
  2. Forholdsregler

   1. Partene skal treffe nødvendige forholdsregler for å hindre at tredjeparter får tilgang til Konfidensiell Informasjon. I den grad en part trenger å gi underleverandører eller andre tredjeparters tilgang til Konfidensiell Informasjon, skal den aktuelle parten pålegge den respektive tredjepart en fortrolighetsforpliktelse som er minst like streng som fortrolighetsforpliktelsen partene er underlagt i henhold til denne Avtalen. Dersom en part er usikker på om den trenger å gi tredjeparter tilgang til Konfidensiell Informasjon, skal parten først drøfte saken med den andre parten.
 18. Endringer i Vilkår og Betingelser

  1. Bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene kan være gjenstand for endringer etter Leverandørens eget skjønn. Kunden skal gis rimelig forhåndsvarsel skriftlig før slike endringer blir iverksatt.
 19. Diverse

  1. Force Majeure

   1. Hvis en ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll skulle inntreffe, som gjør oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til disse Vilkår og Betingelser umulig, og som etter gjeldende lov må klassifiseres som force majeure («Force Majeure»-situasjoner), skal den andre parten varsles om dette så snart som mulig. Forpliktelsene til den berørte parten skal være suspendert så lenge Force Majeure-situasjonen vedvarer. De tilsvarende forpliktelsene til den andre parten skal være suspendert for samme periode. Det ovennevnte gjelder ikke med hensyn til eventuelle betalingsforpliktelser i henhold til klausul 7).
   2. I Force Majeure-situasjoner kan den andre parten kun avslutte Abonnementene med samtykke fra den berørte parten, eller ved å gi femten (15) kalenderdagers varsel hvis Force Majeure-situasjonen vedvarer i mer enn nitti (90) kalenderdager.
  2. Helhetlig Avtale

   1. Avtalen representerer hele forståelsen og inneholder alle de avtalte vilkårene mellom partene angående det omhandlete emnet, og erstatter og avløser enhver tidligere avtale, forståelse eller ordning mellom partene, enten muntlig eller skriftlig, angående emnet for Avtalen. Ingen representasjon, forpliktelse eller løfte skal anses som gitt eller antydet fra noe som er sagt eller skrevet i forhandlinger mellom partene før denne Avtalen, bortsett fra som uttrykkelig angitt heri.
  3. Overdragelse

   1. Ingen av partene skal, verken helt eller delvis, uten forhåndsskrevet samtykke fra den andre parten, overdra eller overføre alle eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne Avtalen til en tredjepart. Til tross for det ovennevnte, kan Leverandøren, med rimelig varsel, overdra eller overføre Avtalen eller sine rettigheter og forpliktelser fastsatt heri, til et tilknyttet selskap innen konserngruppen, inkludert eventuelle datterselskaper, morselskaper og andre tilknyttede selskaper som er under kontroll av eller felles kontroll med Leverandøren.
  4. Ingen fraskrivelse

   1. Hvis en part unnlater eller på annen måte forsømmer å håndheve en bestemmelse i Avtalen, skal dette ikke anses som eller tolkes som en fraskrivelse av partens rettigheter under den aktuelle bestemmelsen, skade partens rett til å iverksette senere tiltak eller påvirke gyldigheten av noen del av Avtalen.
  5. Varsler

   1. Enhver forpliktelse eller annen bestemmelse fastsatt i Avtalen som, på grunn av sin natur, strekker seg utover utløpet eller opphøret av Avtalen, skal overleve et slikt opphør eller utløp.
  6. Delbarhet

   1. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen er eller på noe tidspunkt blir uhåndhevelig, ulovlig eller ugyldig i henhold til gjeldende lov, skal de øvrige bestemmelsene i Avtalen forbli upåvirket av dette, og partene skal i god tro erstatte en slik avskåret bestemmelse med et alternativ som oppnår den samme kommersielle intensjonen i den utstrekning det er mulig.
 20. Lovvalg og jurisdiksjon

  1. Avtalen skal utelukkende styres av og tolkes i samsvar med dansk lov.
  2. Hver part samtykker ugjenkallelig i at Københavns Byret skal ha eksklusiv jurisdiksjon som første instans for å avgjøre enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår av eller i forbindelse med denne Avtalen, eller dens emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav).
 21. Definisjoner

  1. Avtalen” betyr bestillingen av Abonnement plassert av Kunden og disse Vilkår og Betingelser, inkludert alle Vedlegg til disse og andre vilkår innarbeidet ved henvisning deri.
  2. Add-ons” betyr tilleggene som er tilgjengelige for kjøp av Kunden i Leverandørens app-butikk.
  3. Faktureringsperiode” betyr én måned eller ett år, avhengig av Kundens Abonnement.
  4. Klausul” betyr en nummerert eller alfabetisk bestemmelse i Vilkår og Betingelser eller Vedleggene, som det fremgår av sammenhengen.
  5. Kunde” betyr enheten eller den fysiske personen som har plassert en bestilling av Abonnement.
  6. Virkningsdato” betyr datoen for Kundens bestilling.
  7. Opphavsrettigheter” betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter til industriell eller intellektuell eiendom, inkludert, blant annet, (i) prosesser og teknologi (uavhengig av om de er patenterbare eller ikke); (ii) kunnskap, forretningshemmeligheter, forretningsmodeller og annen konfidensiell informasjon; (iii) opphavsrett og andre forfatterrettigheter, databaserettigheter og teknisk informasjon av alle slag; (iv) varemerker, handelsnavn og domenenavn; og (iv) andre lignende rettigheter, enten registrerte eller uregistrerte, inkludert alle Add-ons (eller rettigheter til å søke) for, og fornyelser eller forlengelser av, slike rettigheter og alle lignende eller ekvivalente rettigheter eller former for beskyttelse som nå eller i fremtiden kan eksistere i hvilken som helst del av verden.
  8. Part/Partene” betyr enten Leverandøren eller Kunden, eller begge, som det fremgår av sammenhengen.
  9. Plattform” betyr Leverandørens proprietære plattform for håndtering og tilbud av avtalestyring, journalføring og fakturering for helsesektoren.
  10. Tjeneste” betyr Leverandørens tilveiebringelse av Plattformen, tillegg og andre relaterte tjenester til Kunden.
  11. Abonnement” betyr Kundens abonnement på Leverandørens Tjenester.
Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close