Den økende bruken av AI i terapi: Fordeler og ulemper med chat-roboter og virtuelle assistenter i psykisk helse

Anette Evensen
30-03-2023
9 minutter lesetid
Artificial intelligence

«The answers not only have to be correct, but they also need to adequately fulfill the users’ needs and expectations for a good answer«

Nordheim et al.(2019)

Den raske utviklingen av kunstig intelligens (AI) har tatt verden med storm. Det påvirker nesten alle bransjer, og mental helse er intet unntak. Etter hvert som behovet for psykiske helsetjenester øker, blir AI-drevne chatboter og virtuelle psykiske helseassistenter stadig mer populære. Spesielt under og etter Covid-19-pandemien var det en økning i behovet for nettressurser og telehelse. Her kan AI-terapi være løsningen. Disse AI-drevne teknologiene har potensial til å revolusjonere psykisk helsevesen ved å øke tilgangen. Dette kan bidra til å redusere stigma rundt det å be om hjelp, og gi støtte til psykisk helsepersonell. 

Men de kommer også med sitt eget sett med utfordringer . Dette kan være mangel på menneskelig tilknytning, begrenset forståelse av komplekse følelser og personvernhensyn. Dette blogginnlegget vil fortelle deg mer om hva AI er, og hvordan det fungerer. Videre vil den utforske fordeler og ulemper med chatbots og virtuelle mentale helseassistenter i terapi. Dette innlegget vil kaste lys over fordelene og potensielle ulempene de bringer til verden av psykisk helsevern.

Hva er AI?

AI står for artificial intelligence, direkte oversatt til kunstig intelligens. Det refererer til utviklingen av datasystemer eller maskiner som kan utføre oppgaver som i utgangspunktet ville ha krevet menneskelig intelligens. Dette kan for eksempel være læring, resonnering, løsning av problemer, persepsjon eller forståelse av naturlig språk. Nylig har de muligheten til å lage bilder. Det er ikke sikker du er klar over det, men eier du f.eks en Iphone, så regnes funksjonen Siri som en AI. Dette er fordi den er designet til å håndtere en spesifikk oppgave.

Hvordan fungere AI?

AI fungerer ved å bruke en kombinasjon av algoritmer, data og beregningskraft for å utføre oppgaver som normalt vil kreve menneskelig intelligens som nevnt ovenfor. Dette kan skje gjennom f.eks. ML (maskinlæring)- teknikker. I helsevesenet vil den fungere ved at AI behandler pasientrapporterte symptomer og gir personlig omsorg og behandlingsforslag tilbake til klienten. Etter hvert som flere brukere bruker tjenesten, blir AIs algoritmer som beregner dataen smartere, og vil kunne gi bedre svar.

Kvinne som sitter ved pc

Fordelene med AI-terapi

1. Økt tilgjengelighet og rimelighet

AI chatbots og virtuelle assistenter for mental helse tilbyr kostnadseffektiv terapi sammenlignet med tradisjonelle økter. Tradisjonell terapi og psykolog kan være ganske dyrt, og har gjerne lange ventelister. Denne høye kostnaden kan fungere som en barriere for mange mennesker, spesielt de uten forsikringsdekning eller de med lavere inntekt. AI-baserte løsninger, på den annen side, kan gi tilgang til psykisk helsestøtte til en mye lavere kostnad eller til og med gratis i noen tilfeller, noe som gjør psykisk helsetjenester mer tilgjengelig for et bredere spekter av mennesker.

I tillegg er AI-baserte løsninger tilgjengelige 24/7, slik at klienter kan få tilgang til støtte når de trenger det, uavhengig av deres plassering eller tidssone. Dette er spesielt gunstig for folk som bor litt utenfor sentrale strøk, der psykiske helsetjenester kan være begrenset eller utilgjengelig. Det gir også en verdifull ressurs for de som opplever psykiske problemer utenom vanlig arbeidstid når terapeuter kanskje ikke er tilgjengelige.

2. Redusere stigmaet knyttet til å søke hjelp

Mange synes fortsatt det er vanskelig å få hjelp på grunn av stigmaet rundt psykiske lidelser. Når noen har størst behov for hjelp, kan de være redde for å be om det. Dette er gjerne fordi de frykter for å bli dømt, kjenne på skam eller diskriminering. Anonymitet fra chatbots og virtuelle assistenter for psykisk helse kan oppmuntre flere til å søke hjelp uten sjenanse.

Ved å fjerne behovet for ansikt-til-ansikt-interaksjoner, tilbyr AI-drevne terapiløsninger på en ikke-truende måte for enkeltpersoner. Dette gjør at klienter kan utforske følelsene sine og søke hjelp uten frykt for å bli dømt. Forbedret tilgang til psykiske helseressurser fremmer forståelse, empati og avstigmatisering av psykiske helseproblemer.

3.Støtte psykisk helsepersonell

AI-baserte terapiløsninger kan tjene som verdifulle verktøy for å støtte psykisk helsepersonell på flere måter. Chatbots og virtuelle assistenter gir foreløpige evalueringer og hjelper klienter med mindre alvorlige behov. Dette hjelper terapeuter med å håndtere arbeidsbelastninger effektivt og fokusere på mer komplekse saker. Dette kan være fordelaktig i det lange løp for å redusere ventetiden på å få hjelp. 

Dessuten kan AI-drevne løsninger for mental helse forenkle datainnsamling og analyse, slik at terapeuter kan spore klientenes fremgang mer effektivt og ta datadrevne beslutninger om behandlingsplaner. Denne informasjonen gir innsikt i terapi tilnærmings effektivitet, verdifull for akademikere og beslutningstakere. Det hjelper med å utvikle evidensbaserte retningslinjer for psykisk helse.

4. Personlig tilpasset og datadrevet behandling

AI-drevne løsninger for mental helse kan utnytte avanserte algoritmer og maskinlæring-teknikker for å skreddersy behandlingsplaner til individuelle klienter. Dette gjør de ved å ta hensyn til deres unike behov, preferanser og omstendigheter. Ved å analysere brukerdata kan chatbots og virtuelle assistenter identifisere mønstre, triggere og mestringsstrategier som kan være spesielt effektive for hver enkelt individ.

Denne personlige tilnærmingen til terapi kan hjelpe klienter til å føle seg mer forstått og støttet, noe som fører til bedre engasjement i behandlingsprosessen og potensielt forbedrede resultater. I tillegg kan bruken av datadrevet innsikt gjøre det mulig for terapeuter å spore klienters fremgang over tid og gjøre justeringer av behandlingsplaner etter behov, for å sikre at klientene får den mest mulig effektive behandlingen.

5. Umiddelbar tilbakemelding og forsterkning med AI-terapi

En av hovedtrekkene til AI-terapi er deres evne til å gi sanntids tilbakemelding og forsterkning til klienter. Dette kan være spesielt nyttig for folk som prøver å endre usunne tankevaner eller lære nye mestringsmekanismer. Chatboat og virtuell assistent, for eksempel, kan hjelpe klienter med å praktisere kognitive restruktureringsteknikker. Dette ved å gi rask tilbakemelding på tankemønstrene deres og anbefale forskjellige, mer passende synspunkter.

Klienter kan øve og motta umiddelbar tilbakemelding, i stedet for å vente på neste terapiøkt. Denne raske forsterkningen støtter kompetanse konsolidering og varig endring. Å ha tilgang til støtte hele tiden kan også gi forbrukerne en følelse av trygghet og tillit fordi de vet at assistanse alltid er bare noen få klikk unna. 

Algorimer og koder på pcen

Ulemper med AI-terapi

1. Mangel på menneskelig tilknytning

AI chatbots og andre virtuelle assistenter, til tross for avansert programmering, kan ikke erstatte den virkelige menneskelige forbindelsen som er en nøkkelkomponent i konvensjonell terapi. Mens AI-drevne løsninger kan finne det vanskelig å etablere et trygt miljø der klienter kan åpne opp og utforske følelsene sine, kan menneskelige terapeuters emosjonelle intelligens og empati kan være avgjørende. 

Det terapeutiske forholdet mellom klient og terapeut blir ofte sett på som en av de mest kritiske faktorene for vellykket terapi. Dette forholdet er bygget på tillit, forståelse og rapportering, som er vesentlige elementer som kan være vanskelige for AI-drevne løsninger å replikere. Som en konsekvens kan noen klienter finne det utfordrende å koble til chatbots og virtuelle assistenter på et dypere følelsesmessig nivå. Dette kan begrense effektiviteten til disse verktøyene for å håndtere mer komplekse eller sensitive problemer.

2. Begrenset forståelse av komplekse følelser

Evnen til AI og virtuelle assistenter har utviklet seg betydelig de siste årene, den har fortsatt noen begrensninger i å forstå og reagere på komplekse menneskelige følelser. AI-drevne terapiløsninger kan være dårlig utstyrt for å håndtere mer nyanserte eller alvorlige tilfeller, og potensielt mistolke eller overse kritiske emosjonelle signaler som en menneskelig terapeut ville være i stand til å identifisere og adressere.

For eksempel kan en chatbot finne det vanskelig å skille mellom tristhet og sorg eller kanskje ikke fange opp de underliggende følelsene bak en klients tilsynelatende nøytrale uttalelser. Det kan være vanskelig eller kontraproduktivt for klienter som leter etter oppriktig støtte og forståelse hvis svarene deres er dårlige eller uegnet på grunn av denne begrensede kunnskapen om komplekse følelser.

3. Bekymringer om personvern og datasikkerhet

Som med all teknologi som samler inn og lagrer personopplysninger, er det legitime bekymringer om GDPR, personvern og datasikkerhet når det kommer til AI-drevne løsninger. Brukere må være klar over de potensielle risikoene og sikre at plattformene de bruker har robuste personvernregler og databeskyttelsestiltak på plass. Når du lagrer data et sted i den digitale verden, gir dette bekymringer om potensielle data hack og muligheten for brudd på personvernet.

Privat informasjon som deles i terapitimer, kan bli utsatt for hackere, datainnbrudd eller uautorisert tilgang, med alvorlige negative konsekvenser for brukernes velvære og personvern. Det kan også være problemer med hvordan data brukes av virksomheter som lager AI-drevne terapiløsninger, for eksempel hvis de selges til eksterne parter eller brukes til spesialisert reklame.

4. Overavhengighet av teknologi

Selv om det er mange fordeler med AI-drevne terapiløsninger, er det en sjanse for at en overdreven avhengighet av teknologi. Dette kan resultere i en nedgang i kvantiteten eller kvaliteten på menneskestyrte terapitjenester. Finansiering og ressurser til tradisjonelle terapitjenester kan bli omdirigert ettersom flere bruker chatbots og virtuelle assistenter for psykisk helsehjelp. Dette kan begrense tilgangen til ekte terapeuter for de som trenger det mest. 

Videre kan det å legge for stor vekt på teknologiske løsninger føre til svekkelse av den menneskelige forbindelsen og empatiforståelsen som er så avgjørende for effektiv terapi. Å finne en balanse mellom å bruke banebrytende teknologier og å bevare den viktige menneskelige forbindelsen som er kjernen i effektiv psykisk helsehjelp er avgjørende.

5. Etiske betraktninger vedrørende AI-terapi

AI-drevne terapiløsninger presenterer etiske problemer, inkludert algoritmisk skjevhet og konsekvenser av AI-genererte diagnoser. Generelt ansvar og ansvar for terapeutiske resultater er også andre bekymringer. For eksempel kan AI-systemer utilsiktet forsterke gjeldende skjevheter og stereotyper. Dette kan resulterer i potensielle farlige behandlinger eller feilaktige tolkninger av klienters følelsesmessige tilstander. Disse etiske spørsmålene må tas opp, og utviklere av AI-drevne løsninger må ha som mål å skape upartiske og rettferdige algoritmer.

AI-genererte diagnoser vekker bekymringer om nøyaktighet og pålitelighet. Brukere kan møte konsekvenser av falske eller villedende vurderinger. For å bevare forbrukernes tillit til disse verktøyene og unngå potensiell skade, vil det være avgjørende å sikre presisjonen og klinisk anvendelighet av AI-genererte diagnoser. 

Til slutt spørsmålet om ansvar for terapeutiske resultater ved bruk av AI-drevne terapiløsninger. I konvensjonelle terapimiljøer er terapeuter ansvarlige for utviklingen og velferden til sine klienter. Likevel kan ansvarsgrensene bli uklare når du bruker AI-baserte verktøy. Dette er fordi det kan skape spørsmål om ansvar og ansvarlighet i tilfelle negativt utfall eller feilbehandling. 

To mennesker som holder hender sammen i terapi

Oppsummering om AI-terapi

Fremveksten av AI i behandling tilbyr mental helseindustrien både spennende muligheter og vanskelige hindringer. Chatbots og virtuelle assistenter for psykisk helse kan gjøre psykisk helsepersonell mer tilgjengelig, rimelig og støttende. Samtidig som de kan redusere stigmaet knyttet til å be om hjelp. Likevel er det også flere viktige ulemper å ta i betraktning. Dette er gjerne mangelen på menneskelig kontakt, manglende evne til å fullt ut forstå kompliserte følelser, personvernhensyn, overdreven avhengighet av teknologi og etiske spørsmål.

Videre, vil det være avgjørende for psykisk helsesamfunnet å oppnå en balanse mellom å omfavne disse banebrytende teknologiene og å beholde den avgjørende menneskelige berøringen som er kjernen i god terapi ettersom AI-teknologien fortsetter å forbedre seg. Vi kan bruke AI til å forbedre mental helse, samtidig som vi beholder de kritiske komponentene av empati, forståelse og menneskelig forbindelse. Dette gjør vi ved å adressere potensielle ulemper og etiske problemer knyttet til AI-drevne terapiløsninger.
————————————————————————————————
Ikke nøl med å sende oss en e-post på [email protected] hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med noe. Vi forventer å høre fra deg.

Besøk hjelpesenteret vårt for grundige forklaringer hvis du allerede har en konto her. Sjekk ut våre andre blogginnlegg for spennende tips og artikler hvis du ikke er sikker på hvordan noen ting fungerer.

Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close